HEILOO - In Heiloo wordt dinsdagavond 8 september een digitale raadsinformatiebijeenkomst over de Regionale Energie Strategie (RES) gehouden. Ook deelnemers aan het eerdere Lokaal Scenario Atelier zijn welkom.


Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de raadsinformatiebijeenkomst van 8 september 2020 via: griffie@Heiloo.nl.

Wilt u inspreken tijdens de raadscommissievergadering van 16 september 2020? Geeft u dat dan aan in uw aanmelding via de e-mail aan de griffie

Reacties op de concept-RES kunt u geven op de westite van het programmabureau RES NHN

Zonnepanelen op grote daken en boven grotere parkeerterreinen

Het college van Heiloo heeft op 30 juni ingestemd met het concept van de Regionale energiestrategie (RES) voor de regio Noord-Holland Noord (NHN). In dit concept staan alle zoekgebieden en mogelijkheden voor grootschalige opwek van zonne- en windenergie in de deelregio Alkmaar, waar Heiloo onderdeel van uitmaakt. Het college gaat in het bijzonder voor zonnepanelen op grote daken en boven grotere parkeerterreinen. In mindere mate wil zij ruimte geven aan zonnepanelen in de weilanden rond het dorp.

Windmolens

Voor windmolens leeft geen voorkeur. Wel wil het college zo spoedig mogelijk een extra windmolen plaatsen in de Boekelermeerpolder, in het verlengde van de bestaande windmolens.

Inwoners kunnen reactie geven

Op 16 september, tijdens de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling, wordt de gemeenteraad gevraagd een reactie te geven op de concept-RES. Hieraan vooraf leggen wij het graag ter informatie voor aan raadsleden en inwoners van de gemeente Heiloo tijdens de raadsinformatiebijeenkomst van 8 september. Ook inwoners kunnen hun reactie laten blijken. 5 Oktober legt de raad haar besluiten over de concept RES NHN vast tijdens de raadsvergadering.

Lokale inbreng

Afgelopen jaar is er door professionals, overheden, inwoners, ondernemers en belangenverenigingen in onze regio samengewerkt aan de concept-RES. Met elkaar is gekeken naar de ruimte en mogelijkheden voor het opwekken van energie uit zon en wind in het buitengebied.

Naast regionale overleggen is er in de gemeente Heiloo in januari een ‘lokale scenario atelier’ georganiseerd voor belangenorganisaties en inwoners. Tijdens dit lokale atelier gaven de aanwezigen hun mening. De uitkomst was: zon op grote daken had een warme belangstelling van de deelnemers, evenals op parkeerterreinen en op geluidsschermen. Belangstelling was er ook voor wind rond bedrijventerreinen en langs infrastructuur. Zon of wind in het open landschap, in het bijzonder wind, stelden de deelnemers niet of minder op prijs.

Met al deze inbreng is de voorlopige concept-RES opgesteld, die op 24 april openbaar is gemaakt (zie ook: energieregionhn.nl/conceptres).

Digitale Raadsinformatiebijeenkomst op dinsdagavond 8 september 2020

Via de digitale raadsinformatiebijeenkomst concept RES NHN op dinsdagavond 8 september krijgt u als inwoner de gelegenheid om zich te laten informeren en uw mening te geven.