HEILOO - Op 26 mei vieren we in het bisdom Haarlem-Amsterdam het feest van Onze Lieve Vrouw ter Nood met een bij­zon­dere devotie. Deze vie­ring, gewor­teld in eeuwen van traditie, brengt gelo­vi­gen samen in gebed en dank­baar­heid voor de voor­spraak van de Heilige Maagd Maria. Pelgrims verzamelen zich bij de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Nood, waar kaarsen wor­den aangestoken en gebe­den wor­den opgedragen voor ze­ge­ningen en bescher­ming.

Deze jaar­lijkse vie­ring dient als een moment van spi­ri­tu­ele vernieu­wing en ver­bon­den­heid, waarbij gelo­vi­gen samen­ko­men om hun geloof te ver­ster­ken en hun toe­wij­ding aan Maria te vernieuwen. Door middel van gezangen, pro­ces­sies en li­tur­gische vie­rin­gen wordt de liefde­volle genade van de Heilige Moeder gevierd en gezocht. Het feest van Onze Lieve Vrouw ter Nood biedt een gelegen­heid voor gelo­vi­gen om hun vreugde en dank­baar­heid te uiten voor haar voort­du­rende bescher­ming en voor­bede.

Pro­gram­ma

11.00 uur

Rozen­krans­ge­bed (Bede­vaart­ka­pel)

11.30 uur

Heilige Mis (Bede­vaart­ka­pel) met aan­slui­tend pro­ces­sie pro­ces­sie naar het buitenaltaar

13.00 uur

Picknick bij Maria

14.00 uur

Pro­ces­sie terug naar de Bede­vaart­ka­pel, met Mgr. Hendriks

14.20 uur

Eucha­ris­ti­sche Aanbid­ding, afgewisseld met lie­de­ren

15.00 uur

Afslui­ting in het Oesdom met verras­sing voor kin­de­ren

De H.Missen van 9.00 en 10.30 uur ver­val­len deze dag
De H.Mis van 16.00 uur zal wel door­gaan

Details

datum:

zon­dag 26 mei 2024

tijd:

van 11.00 tot 15.30 uur

locatie:

Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood
Kapellaan 146 Heiloo

info:

www.olvter­nood.nl