HEILOO - Mensen betrekken bij de natuur is het belangrijkste doel van het Betrekken bij Groen Fonds. De provincie Noord-Holland kent met dit fonds € 102.000 toe aan groene projecten. Ruim 100 vrijwilligersorganisaties klopten in 2020 aan bij het fonds met een projectidee, bijna twee keer zo veel als in 2019. Projecten die de soortenrijkdom in onze provincie versterken én zoveel mogelijk doelgroepen en partners betrekken, kwamen voor een financiële bijdrage in aanmerking. De jury honoreerde in totaal zesendertig projecten; zeventien volledig en achttien aanvragen kregen een deel van het aangevraagde bedrag toegekend.

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap): “Geweldig om te merken dat zoveel inwoners in hun vrije tijd hard werken om onze natuur prachtig te houden. Het aantal aanvragen is bijna verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. We hebben het beschikbare budget vorig jaar verhoogd van 45.000 euro naar 102.000 euro, waardoor we gelukkig ook meer projecten kunnen ondersteunen met een bijdrage.”

Impuls voor soortenrijkdom
Ruim 100 inzendingen vroegen in totaal voor bijna € 625.000 budget aan, terwijl er totaal ruim € 100.000 beschikbaar was. Dit laat zien dat vrijwilligers vol ideeën zitten om de biodiversiteit een impuls te geven en om de Noord-Hollanders te betrekken bij hun groene leefomgeving. De jury is onder de indruk van de enorme inzet en het enthousiasme waarmee vrijwilligers in hun eigen tijd een bijdrage leveren aan groen en natuur in onze provincie.

Projecten uitgelicht
Beter voedselaanbod voor bijen en vlinders
Een flink aantal aanvragen had het verbeteren van het voedselaanbod voor bijen, vlinders en andere insecten ten doel. Bijvoorbeeld het project in de Delftbuurt van Assendelft. Hier komen vijftig vierkante-meter bakken in versteende voortuinen. Bewoners en vrijwilligers gaan zelf biologisch geteelde drachtplanten planten. Leerlingen van Praktijkschool De Brug zetten de bakken in elkaar.

De Biologisch-dynamische-natuurboerderij Rutte gaat met de bijdrage uit het fonds de bermen tussen boerenland en de wijk Westerwatering in Zaandam inzaaien als kruidenrijk grasland. Zo ontstaat een aantrekkelijke corridor voor insecten, vlinders, weidevogels, hazen, en fazanten. Wildcamera’s en een drone zullen het project volgen, vanaf het inzaaien tot en met de bloei van de kruiden.

In de Wijdewormer wordt een stuk grond ingezaaid met wilde bloemen: voedsel voor insecten. Dit project betreft een bijzondere samenwerking tussen een bewoner van de polder, een agrariër en een groep vrijwilligers. “Ik woon in de polder en probeer agrariërs te enthousiasmeren voor weidevogelbeheer en bijenlinten langs akkerranden. Ik vond de eigenaar van ca 3.500 m2 grond bereid de grond in te zaaien met wilde bloemen. Tot mijn grote geluk was deze agrariër enthousiast over het idee, net als veel omwonenden, die graag helpen met het inzaaien en onderhoud. Dat brengt verbondenheid met zich mee. Dit initiatief is wat mij betreft het eerste van een reeks initiatieven om in de polder de - in mijn beleving - noodzakelijke integratie van natuur, landschap, boerenbedrijf en recreatie te bevorderen”, aldus de initiatiefneemster.

Natuurwaarden van Texelse Kolken
De nieuw opgerichte kolkenwerkgroep van IVN Texel maakt werk van het Texelse Erfgoed. Zij gaan meer bekendheid genereren voor deze bijzondere natuurparadijsjes. Ook gaan ze onderzoeken hoe natuurlijk een kolk is, wat de kwaliteit van de kolken is en delen vervolgens alle informatie met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Ravon. Ze gaan in gesprek met de eigenaren om de kolken te behouden en de kwaliteit en de biodiversiteit te verhogen.

Meer ruimte voor visdief
Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken, een collectief van ruim 500 boeren, 600 vrijwilligers en betrokken burgers, kan met de bijdrage uit het fonds aan de slag met de aanleg van vijftien schelpenbanken. De vereniging wil met vrijwilligers vijftien eilandjes ter grootte van ca. 25 m2 en vijf broedplatforms aanleggen, ideale broedplekken voor visdiefjes.

Overige initiatieven
Ook padden, nachtvlinders, huiszwaluwen, roerdompen, patrijzen, wilde eenden, ijsvogels en wormen profiteren (mogelijk) van de bijdragen uit het fonds. Verder komen er voor kinderen en schoolklassen allerlei nieuwe educatieve activiteiten en materialen dankzij een bijdrage uit het fonds en worden er groene daken in Diemen aangelegd.
Drie projecten krijgen een bijdrage voor het vergroenen van schoolpleinen. Het gaat om de schoolpleinen van de Cruquiusschool in Haarlem, de Sint Jozefschool in ’t Zand en de Tuindorpschool in Den Helder.

Stimulans voor vrijwilligerswerk
De Provincie Noord-Holland stimuleert groen vrijwilligerswerk graag en betrekt burgers actief bij groen om onze soortenrijkdom (biodiversiteit) te vergroten en plant- en diersoorten beschermen. Daarom stelt de provincie jaarlijks € 708.000 beschikbaar voor het programma Betrekken bij Groen van de samenwerkende Terrein beherende organisaties, waarvan dit jaar ruim een ton is bestemd voor het Fonds Betrekken bij Groen fonds. Dit Fonds geeft nieuwe initiatieven en ideeën voor groen vrijwilligerswerk een extra kans.

De jury bestond uit een brede vertegenwoordiging van Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten, PWN, Recreatieschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Waternet. Landschap Noord-Holland is penvoerder van het Betrekken bij Groen programma.